PRECISION FARMING.
Успешното земеделие зависи винаги от добрата организация и управление. Тук важи принципът да се извлече възможно най-доброто във всички сфери, да се оптимизират процесите и да се използват по-добре ресурсите. Под името AGROCOM CLAAS предлага интелигентен софтуер, който да Ви помогне при изпълнението на тази задача.

CROP SENSOR.
Чрез CROP SENSOR на Ваше разположение е инструмент за разпръскване на азотни торове, регулатори на растежа или средства за растителна защита при различни култури. Оптималното снабдяване с азот значително влияе на добива и качеството. Разпръсква се само необходимото количество и се щадят ресурсите.

Двуточково калибриране.
В двуточков режим се запазват стойностите от измерванията на две различни места в полето със съответното желано количество азот. От тези две стойности се получава регулиращата крива за интензивността на разпръскваното количество.

AGROCOM MAP.
Какъв е добивът ми, от кои полета е и къде са площите с най-висок добив? Отговори на тези въпроси ще Ви дадат изготвените с AGROCOM MAP карти на добива.

Картиране на добива.
С помощта на данните от управлението на задачите, с Вашия LEXION или JAGUAR сте в състояние да направите картиране на добива. Сензорите в машината измерват добива и влажността на зърното. Едновременно CEBIS допълва географските координати с помощта на GPS сателита.